Formulari de contacte

Àrees

ASSESSORIA FISCAL, consistent en l'assessorament i assistència tributària de la problemàtica que li sigui plantejada pel client, resolent dubtes sobre normes de contingut tributari, així com planificant l'actuació més convenient amb vista a l'obtenció d'economies tributàries.

 • Impost sobre Societats, Imposició indirecta en especial IVA
 • Fiscalitat internacional
 • Assistència davant la Inspecció dels Tributs.
 • Planificació fiscal que permet obtenir economies tributàries.
 • Tributació personal dels executius.
 • Recursos davant l'Administració tributària.

ASSESSORIA COMPTABLE, prestem l'assistència tècnica necessària perquè els balanços de situació i compte de pèrdues i guanys s'ajustin als principis comptables generalment acceptats, aconsellant en tots els aspectes que permetin obtenir una imatge fidel de la situació economicopatrimonial de la companyia qualsevol que sigui la seva forma jurídica.

 • Elaboració i preparació d'estats financers a través del nostre equip informàtic, amb emissió d'estats mensuals.
 • Màxima senzillesa ja que només es necessiten anotacions en els documents base.
 • Preparació de comptabilitats a efectes fiscals legalització i presentació de l'Impost de Societats corresponent.

ASSESSORIA LABORAL, fonamentalment en la confecció de nòmines mensualment, pagues extres, TC1 i TC2, certificats d ingressos i retencions dels treballadors, variacions d'empleats, contractes i les seves pròrrogues, parts d'incapacitat, liquidacions, i comunicacions de finalització de contractes.

 • Estudi i posada al dia de la documentació laboral de l'empresa.
 • Confecció i tramitació de nòmines, Seguretat Social i altres documents.
 • Assistència i representació davant Inspeccions de Treball, CMAC i Magistratures.

ASSESSORIA LEGAL, permetent al client a través dels seus experimentats col · laboradors desenvolupar els seus projectes, a tots els nivells, donant la cobertura legal necessària.

 • Consultoria legal en general.
 • Constitucions, fusions, disolucions de societats.
 • Assessoria legal davant operacions societàries.
 • Assessoria en transaccions exteriors.
 • Inversions estrangeres a Espanya.
 • Assessoria legal en Consells d'Administració.

AUDITORIES.

 • Exàmens dels Estats financers anuals.
 • Revisions limitades d'estats financers.
 • Assessorament en consolidacions de balanços.
 • Valoració d'empreses.
 • Anàlisi del control intern de les empreses.
 • Dictàmens sobre qualsevol extrem de contingut econòmic.

ACTUACIONS JUDICIALS.

 • Dictámens i Pericies Judicials.

CONSULTORIA.

 • Planificació i gestió empresarial.
 • Màrqueting, Finances i gestió de tresoreria.
 • Solucions integrals per al seu problema empresarial.
Professionals Joan Maturana Uriarte
Jaume Maturana Uriarte
David Llobet Salut
Mireia Hernández
Félix Barahona
Casos d'èxit Els nostres serveis estan orientats cap al Dret Mercantil, Civil i Penal, cobrint totes les matèries pertanyents a aquestes disciplines.
Contacte Vàlencia, 245 2a planta
08007 Barcelona
T. 93.487 85 24
F. 93.215 94 01

By Cienpies

oficina abogados barcelona
Actualitat
contacto abogados barcelona asesoria fiscal barcelona
© 2011 Maturana y Asociados